รายงานประจำปี พ.ศ. 2561

เพื่อมาตรฐานในการดำเนินงานที่ดี ตลอดจนถึงส่งเสริมความโปร่งใส ทีมงานไรท์ติ้งอินไทยจึงออกรายงานประจำปี พ.ศ. 2561 ด้วยความสมัครใจ โดยมุ่งหวังให้เป็นบรรทัดฐานสำหรับเว็บไซต์ในการแสดงออกถึงความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ปรัชญาของความโปร่งใส (transparency) ต่อผู้อ่าน คือสิ่งสำคัญที่สุดของทีมงานไรท์ติ้งอินไทย ซึ่งยึดถือตลอดมาในการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา และผู้อ่านทุกท่านคือคนที่สำคัญที่สุดสำหรับเว็บไซต์

ความโปร่งใสมาพร้อมกับความเชื่อใจ (trust) และสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์ซึ่งคาดหวังในความตรงไปตรงมา ไม่ได้รับข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสของเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ด้วยหลักการนี้ ทีมงานไรท์ติ้งอินไทยจึงจัดทำรายงานประจำปี พ.ศ. 2561 ขึ้นมา เพื่อหวังว่าจะเป็นหนึ่งในมาตรฐานของเว็บไซต์ และเราจะพยายามทำอยู่เรื่อยๆ ทุกปี เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังจะได้เห็นแนวโน้มของตลาดและความต้องการทั้งหมดโดยรวม

ข้อมูลทั้งหมดของรายงานฉบับนี้ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จึงยังมีข้อมูลไม่ครบปี

ท่านสามารถอ่านรายงานฉบับนี้ โดยดาวน์โหลดรายงานประจำปีได้ที่นี่ (เป็นสกุล PDF) และสามารถเปิดอ่านได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รองรับการอ่านไฟล์สกุล PDF หรืออ่านได้จากด้านล่างนี้

ขอบพระคุณทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนเว็บไซต์ด้วยดีเสมอมา

ทีมงานไรท์ติ้งอินไทย

WITANRE2018

Facebook Comments