หลักการเขียนบทความ ส่งมายังเว็บไซต์

Logo
ไรท์ติ้งอินไทย | Writing in Thai

ไรท์ติ้งอินไทย ตระหนักว่าเว็บไซต์ที่สามารถยืนอยู่ได้ในระยะยาว คือเว็บที่ได้มาจากความร่วมมือของผู้คนในชุมชน และเว็บไซต์เองก็มีนโยบายเปิดกว้าง เปิดรับบทความและเนื้อหาข่าวสารจากบุคคลภายนอก ภายใต้แนวคิด อยากได้ต้องทำเอง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทของบทความที่เปิดรับ

บทความที่ทางเว็บไซต์เปิดรับ มีดังต่อไปนี้

 • ข่าวสารและสาระทั่วไป (ส่งให้พิจารณาอย่างน้อย 3 เรื่อง ในครั้งแรก)
 • บทวิเคราะห์ เจาะลึก รวมถึงสาระ และความรู้เกี่ยวเนื่อง (ส่งให้พิจารณา 1 เรื่อง ในครั้งแรก)
 • รีวิวเครื่องเขียน หมึก และอุปกรณ์เสริม (ส่งให้พิจารณา 1 เรื่อง ในครั้งแรก)
 • สัมภาษณ์พิเศษ (ส่งให้พิจารณา 1 เรื่อง พร้อมใบยินยอมอนุญาตจากผู้ให้สัมภาษณ์ ในครั้งแรก)

เว็บไซต์ปฏิเสธบทความเพื่อสร้าง SEO (Search Engine Optimization) ทุกประเภท บทความประชาสัมพันธ์ที่อาจเข้าข่ายข้อมูลที่สร้างความรำคาญ (สแปม: spam) รวมถึงบทความอื่นใดที่ไม่อยู่ในความสนใจหลักของเว็บไซต์ (กล่าวอย่างง่ายคือไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องเขียน) ส่วนบทความที่เป็นการโฆษณา ขอให้ติดต่อทางเว็บเพื่อลงเป็นโฆษณาตามอัตราที่กำหนด

สำหรับบทความประเภทข่าวประชาสัมพันธ์ ขอให้ดำเนินการส่งทางเว็บในฐานะหมายข่าว (press release) เท่านั้น โดยทีมงานจะพิจารณาว่าข่าวประชาสัมพันธ์นี้ มีเนื้อหาหรือคุณค่ามากพอที่จะเป็นข่าวหรือไม่ และทีมงานจะเป็นผู้ลงข่าวเอง ผู้ส่งจะไม่ได้รับสิทธิหรือสมาชิกใดๆ

บทความที่ส่งมาเพื่อให้เว็บเผยแพร่ จะไม่มีการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ผู้เขียนแต่อย่างใด

ขั้นตอนการส่งบทความ

ด้วยขนาดของเว็บไซต์และข้อจำกัดในทางเทคนิค เว็บไซต์ยังไม่สามารถเปิดรับสมาชิกเป็นการทั่วไปได้ การเข้าร่วมเขียนข่าวหรือส่งบทความ จำเป็นที่จะต้องผ่านการคัดเลือกจากทีมงานหรือกองบรรณาธิการก่อน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. ให้ผู้ที่สนใจ ส่งร่างบทความหรือเนื้อหาร่างแรกให้ทีมงาน ไปยังอีเมล contact@writing.in.th โดยใช้ชื่อในหัวเรื่องอีเมล (subject) ว่า “ส่งบทความเข้าร่วม” แล้วตามด้วยเนื้อหาที่ต้องการ เช่น “ส่งบทความเข้าร่วม – Meisterstück 144”
 2. ทีมงานหรือกองบรรณาธิการจะพิจารณา จากนั้นจะมีผลการแจ้งกลับไป ในขั้นตอนนี้ผู้เขียนจะได้รับอีเมลแจ้งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านจากทางเว็บ ภายใน 1-2 วันทำการ
 3. ดำเนินการแก้ไข ปรับแต่งบทความ จนได้ระดับที่เหมาะสมจึงแจ้งทางทีมงานอีกครั้งผ่านอีเมลหรือช่องทางที่ทีมงานสะดวก
 4. ทีมงานจัดตาราง และนำเนื้อหาโพสต์ขึ้นเว็บไซต์

ข้อกำหนดของทีมงานคือ บทความจะต้องมีภาพประกอบ และใช้ไฟล์ภาพที่มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปในแต่ละภาพ ในกรณีที่ไฟล์ใหญ่ ทีมงานขอสงวนสิทธิในการลดขนาดภาพลงมาในระดับที่เหมาะสม

หลักการส่งภาพประกอบ มีดังนี้

 • ภาพที่เป็นภาพหลักหรือภาพเด่น (featured) ให้ใช้ขนาดด้านแนวนอนไม่เกิน 1920 พิกเซล

 • ภาพที่เป็นส่วนเนื้อหาทั่วไป ใช้ขนาดด้านแนวนอนไม่เกิน 800 พิกเซล

ส่วนถ้ามีวิดีโอประกอบ ท่านสามารถส่งลิงค์ดาวน์โหลดวิดีโอมาให้ทีมงานทางอีเมล เพื่อที่จะได้อัพโหลดขึ้น YouTube ของทางเว็บไซต์ โดยขนาดของวิดีโอที่ต่ำที่สุดคือ 720p เพื่อความคมชัดในการรับชม

ภาพ หรือ วิดีโอ/วิดีทัศน์ ประกอบทั้งหมด ผู้เขียนจะต้องเป็นเจ้าของภาพและเป็นผู้ทรงสิทธิในภาพนั้นเอง ไม่อนุญาตให้นำเอาภาพของผู้อื่นมาใช้เด็ดขาด ในกรณีที่ดึงมาใช้งาน ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้งานบนเว็บไรท์ติ้งอินไทยแล้วเท่านั้น โดยต้องดำเนินการด้วยตนเอง หรือถ้าใช้งาน จำต้องอยู่ในแนวทางของ “สิทธิการใช้งานอันชอบธรรม” หรือ Fair Usage Policy เท่านั้น บทความที่มีภาพหรือองค์ประกอบใดที่ละเมิดลิขสิทธิ์ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

ผู้ก่อตั้งเว็บทั้งสองคน ในฐานะทีมงานแกนหลัก สามารถใช้ดุลพินิจตามสมควร เพื่อพิจารณาว่าบทความชิ้นใดควรหรือไม่ควรจะได้รับการขึ้นเผยแพร่ในขั้นตอนแรก ความเห็นทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด หากไม่ผ่านในขั้นตอนแรก ผู้ที่ต้องการส่งบทความจำเป็นต้องแก้ไขบทความตามที่แนะนำจนได้ระดับมาตรฐานของเว็บ แล้วส่งกลับเข้ามา จึงจะนำมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

หลักการสะกดคำ การใช้คำ เครื่องหมายวรรคตอน ของบทความหรือเนื้อหาที่ต้องการเสนอ

เนื้อหาหรือบทความของไรท์ติ้งอินไทย มีหลักการเขียนเหมือนกับแนวทางการเขียนของเว็บไซต์บล็อกนันกล่าวคือ

 • เล่าข่าวด้วยสำนวนของตนเอง ห้ามใช้วิธีการตัด แปะ หรือลอกเนื้อหามาจากที่อื่น
 • อ้างที่มาของข่าวทุกครั้งว่าไปพบที่ใดหรือได้อ่านมาจากที่ใด
 • ตรวจสอบการสะกดคำโดยละเอียดให้ถูกต้องตามหลักการของภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

สำหรับภาษาที่เว็บเปิดรับ มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การสะกดคำไทยอ้างอิงตามพจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถาน ส่วนการสะกดภาษาอังกฤษ อ้างอิงตามพจนานุกรมของ Longman โดยไม่ยึดว่าเป็นภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ หรือภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน (ภาษาอังกฤษแบบหลักของเว็บ) แต่บทความหรือข่าวทั้งหมดต้องสะกดเหมือนกันทุกจุดในชิ้นนั้น และถ้าต้องการใช้คำไทยควบคู่กับคำภาษาอังกฤษ ให้ใส่ในวงเล็บ เช่น “ที่จ่ายหมึก (ink feeder)” เป็นต้น

ไรท์ติ้งอินไทย ไม่อนุญาตให้ใช้ภาษาวิบัติ ภาษาทางอินเตอร์เน็ต ภาษาเฉพาะกลุ่ม พยายามให้ใช้คำกลางๆ ที่คนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ ส่วนถ้าเป็นศัพท์ทางเทคนิค ให้พยายามบรรยายเพื่อให้เห็นภาพมากที่สุด นอกจากนั้นควรสะกดคำให้ถูกต้อง อย่ายึดตัวเองเป็นที่ตั้ง โดยรวมให้อ้างอิงจากพจนานุกรมของราชบัณฑิต ในกรณีที่ออกเสียงทับศัพท์ ให้พยายามสะกดเหมือนกับที่ออกเสียงจริง หรือปรึกษาบรรณาธิการ

การสะกดคำต้องมีความสม่ำเสมอ ส่วนคำในภาษาอังกฤษถ้าไม่ใช่ชื่อเฉพาะ ให้สะกดด้วยตัวเล็กทั้งหมด ส่วนชื่อเฉพาะ ชื่อเครื่องหมายการค้า (เช่น LAMY) ต้องสะกดตามมาตรฐานที่กำหนดของแต่ละแบรนด์ หรือแต่ละชื่อเฉพาะอย่างเคร่งครัด

ข้อมูลเรื่องอภิธานศัพท์และไวยากรณ์เพิ่มเติม สามารถดูได้ที่นี่

เราเชื่อในความไม่เป็นกลาง ท่านสามารถใส่ความเห็นได้เต็มที่ อย่างไรก็ตาม ท่านจำเป็นต้องนำเสนอข้อมูลที่รอบด้าน และแบ่งแยกความเห็นกับข้อเท็จจริงให้ชัดเจนสำหรับผู้อ่าน โดยจุดยืนของแต่ละบทความ จะเป็นไปตามแต่ละท่านสมาชิก ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับจุดยืนรวมของเว็บ เพื่อเป็นการรักษาความหลากหลายเอาไว้

ในกรณีที่เว็บมีการออกบทบรรณาธิการเพื่อแสดงจุดยืน ผู้มีสิทธิตัดสินใจชี้ขาด คือผู้ก่อตั้งเว็บ

การจงใจเขียนข่าว เพื่อสร้าง SEO ให้กับเว็บไซต์ของตนเอง สมาชิกท่านนั้นจะถูกถอนสถานภาพสมาชิกเป็นการถาวร และไม่สามารถเขียนข่าวส่งเว็บได้อีกต่อไป

สถานะของสมาชิกผู้มีส่วนร่วม

หากได้รับชื่อและรหัสผ่านสมาชิกแล้ว และบทความถูกบรรณาธิการกำหนดให้แก้ไข แต่ไม่ได้แก้ภายใน 2 อาทิตย์ นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง สมาชิกภาพชั่วคราวจะถูกถอนออกจากระบบภายใน 3 สัปดาห์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งหากต้องการส่งเข้ามา ต้องเริ่มกระบวนการใหม่ทั้งหมด

ผู้ที่ส่งบทความเข้าร่วมและได้รับการอนุมัติจากทางทีมงานให้ขึ้นหน้าแรก จะมีสถานะเป็นสมาชิกในระดับ Contributor เพื่อเป็นเกียรติให้แก่ผู้เขียน และมีสิทธิส่งบทความหรือข่าวให้ทางกองบรรณาธิการพิจารณาทันทีผ่านระบบของเว็บ โดยไม่ต้องผ่านอีเมลอีกต่อไป นอกจากนั้นยังมีสิทธิร่วมกิจกรรมของเว็บในอนาคต (ถ้ามี)

หากมีผลงานเขียนที่โดดเด่นและต่อเนื่อง สมาชิกจะได้รับการปรับสถานะเป็น Writer หรือนักเขียน ซึ่งมีสถานะเป็นกึ่งกองบรรณาธิการ สมาชิกในระดับนี้นอกจากจะได้สิทธิ Contributor แล้ว ยังจะได้รับสิทธิในการอนุมัติบทความขึ้นหน้าแรกของเว็บไซต์ทันที โดยแค่แจ้งกับทางทีมงานหรือกองบรรณาธิการหลักของเว็บเท่านั้น นอกจากนั้นแล้วในกรณีที่เว็บมีการจัดงานหรือแจกสิ่งของ ผู้ที่เป็น Writer จะได้รับสิทธิเป็นกลุ่มแรก (priority) ก่อน (อย่างไรก็ตาม ผู้ก่อตั้งมีสิทธิที่จะปลดบทความที่เห็นว่าไม่เหมาะสม หากไม่ได้รับคำชี้แจงที่สมเหตุสมผล)

ลิขสิทธิ์ของบทความและการเผยแพร่

ผู้เขียนบทความเข้าร่วม มีลิขสิทธิ์ในบทความทุกประการ และถ้าหากต้องการพิจารณาถอนบทความ สามารถแจ้งมาทางทีมงานได้เสมอ

เพื่อเป็นการปกป้องลิขสิทธิ์ทั้งทีมงานและเว็บไซต์ ทีมงานได้ติดตั้งระบบป้องกับการคัดลอกเนื้อหาเอาไว้ ส่วนการเผยแพร่บทความนั้น เนื้อหาทั้งหมดของเว็บได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พุทธศักราช 2537 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง การเผยแพร่บทความจะกระทำได้เฉพาะผ่านการแชร์บทความผ่านสื่อสังคมออนไลน์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ตนเอง ยกเว้นว่าจะได้รับอนุญาตจากทางทีมงาน หรือใส่เป็นอ้างอิงบทความเท่านั้น

การคัดลอกเนื้อหาของเว็บไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ทีมงานขออนุญาตสงวนสิทธิในการดำเนินการตามกฎหมายทุกประการ